A+ / A-

Денарски орочени депозити

Каматни стапки на денарски орочени депозити:

Период

Каматна стапка

Орочени* на 1 месец

0,03%

Орочени на 3 месеци

0,25%

Орочени на 6 месеци

0,60%

Орочени на 12 месеци

1,40%

Орочени на 24 месеци

2,50%

Орочени на 36 месеци

3,00%

Орочени на 60 месеци

3,10%

* Минимален износ за орочени депозити во денари е 2.000 МКД. За депозитите во износ помал од 2.000 МКД, се применува каматна стапка за штедни книшки.

Не заборавајте!

Каматните стапки се искажани на годишно ниво и се променливи по одлука на Банката.
Пресметка на каматата и нејзината капитализација се врши со примена на конформна метода со реален број денови (365), и тоа:

  • Кај денарските депозити орочени на 1, 3 и 6 месеци – месечно на денот на орочување;
  • Кај денарските депозити орочени на 12, 24 и 36 месеци – на крајот од секој месец.

Калкулатор

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности