A+ / A-

Собрание на акционери XXXVIII-та седница

Јавен повик за XXXVIII-тата седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик 

Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието

I. Процедурален дел

  1. Отворање на Собранието
  2. Избор на работни тела   
    • избор на претседавач,
    • записничар (нотар) и комисија за броење гласови.

II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

2. Усвојување на Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката

3. Предлог-одлука за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор

Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

  • Предлог одлуки од акционер

Постапка за гласање преку полномошник:

Прашања од акционерите во врска со точките од дневниот ред

Прашања и одговори:
Прашањата поставени од акционерите и одговорени за време на седницата

Резултати од гласање

Усвоени одлуки на XXXVIII-та седница на Собранието на акционери: 

- Одлука за зголемување на акционерски капитал со издавање на обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор


принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...