A+ / A-

Надзорен и Управен одбор

Надзорниот одбор врши надзор над работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење финансиски активности и го надгледува нивното спроведување. Овој одбор обезбедува добро работење, управување и стабилност на Банката. Надзорниот одбор на Банката се состои од пет члена именувани од страна на Собранието на акционери со мандат од четири години, по добиена претходна согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Македонија.

Членови на Надзорен одбор:

  • Жан-Филип Гијом, Сосиете Женерал Париз, Франција, Претседател и Член на Надзорен одбор
  • Алан Кону, Сосиете Женерал Париз, Франција, Член на Надзорен одбор
  • Марија Русева, Сосиете Женерал Експресбанк, Бугарија, Член на Надзорен одбор
  • Цветанка Симоновска, Независен член на Надзорен одбор
  • Верица Хаџи Василева-Марковска, Независен член на Надзорен одбор

 Управниот одбор ја претставува и ја застапува Банката и раководи со нејзината работа.

Членови на Управниот одбор:

Бранка Павловиќ, Претседател на Управен одбор

 Никола Миткоски, Член на Управен одбор


Тома Пувро, Член на Управен одбор

Нина Неданоска, Член на Управен одбор

 

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...