Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk

Собрание на акционери 42. седница

  Јавен повик за 42. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

  Пријава за учество за акционер физичко лице

  Пријава за учество за акционер правно лице

  Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   


  Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

  I. Процедурален дел

 1. Отворање на Собранието
 2. Избор на работни тела   
  • избор на претседавач, 
  • избор на записничар (нотар) и на комисија за броење гласови.

  II. Работен дел

 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
 2. Усвојување на Записникот од 41. седница на Собранието на акционерите на Банката.
 3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката.
 4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови, со:
 5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година со Писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со:
 6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО од Скопје  и Писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со:
 7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година со:
 8. Предлог-одлука за назначување друштво за ревизија на работењето на Охридска банка АД Скопје во календарската 2019 година.

  Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

  Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

 • Предлог одлуки од акционер

  Постапка за гласање преку полномошник:


Донесени одлуки на 42. седница на Собранието на акционери:


Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување


Види ги сите локации во Македонија Мапа
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk