Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

44 седница на Акционери на Охридска банка АД Скопје


31.03.2020 - Известување за одложување на 44. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Охридска банка АД Скопје, ги известува своите акционери дека врз основа на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговски друштва за време на вонредна состојба донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија (Сл.весник на РСМ бр.79/2020), одржувањето на 44 седница на Собранието на Банката закажано за 31.03.2020 година, се одложува за време на траењето на вонредната состојба односно до измена на наведената Уредба од страна на Владата на РСМ со што ќе се овозможат услови за одржување на седницата.


По завршувањето на вонредната состојба односно по измена на  Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговски друштва за време на вонредна состојба од страна на Владата на РСМ со што ќе се овозможат услови за одржување на седницата, Охридска банка АД Скопје ќе објави нов датум на одржување на 44. Седница на Собрание на акционери.


Охридска банка АД Скопје

___________________________________________________________________________________________________________________


Почитувани акционери на Охридска банка АД Скопје,


Со оглед на настанатата ситуација со вирусот Ковид-19 и прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија, и соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија од 16.03.2020 година за модификацијата на закажаните Собранија на акционери со учество по коресподентен пат, Охридска банка АД Скопје, со цел остварување на заштита на акционерите, го издава следново:


С О О П Ш Т Е Н И Е


Се информираат Акционерите на Охридска банка АД Скопје, дека согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, 44 седница на Акционери на Охридска банка АД Скопје закажана за ден 31.3.2020 година (вторник), со почеток во 12 часот, во просториите на „Охридска Банка АД Скопје“, ул. Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје, ќе се одржи по пат на писмена коресподенција без физичко присуство.

 Со цел остварување на своето право, се повикуваат сите акционери да гласаат по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со Јавниот повик, со пополнување на Образец за гласање со коресподенција, кој е објавен на официјалната интернет страница на банката на следниот линк https://www.ohridskabanka.mk/sobranie-na-akcioneri.nspx.

Уредно пополнетиот Образец за гласање со коресподенција, акционерот треба да го достави во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.

Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификацијата, секој акционер физичко лице е потребно да достави и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа).

Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификацијата, секој акционер правно лице е потребно да достави и копие од важечка тековна состојба за правното лице акционер и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа) на законскиот застапник на правното лице.

Образецот во оригинал заедно со погоре наведените документи за идентификација, со назнака “За Собранието на акционери”, мора да бидат примени во седиштето на Охридска банка АД Скопје, адреса ул. Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје најдоцна до 30.03.2020 година до 16,00 часот. 

Телефон за контакт: (0) 2 3167 710.


1. Образец за гласање со кореспонденција- Физичко лице

2. Образец за гласање со кореспонденција- Правно лице

3. Пример за пополнет образец

4. Јавен повик за 44. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје 


Охридска банка АД Скопје

20.3.2020 годинаСобрание на акционери 44. седница

Јавен повик за 44. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје


Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице


Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   


  Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

  I. Процедурален дел

  1. Отворање на Собранието
  2. Избор на работни тела   
    • избор на претседавач, 
    • избор на записничар (нотар) и на комисија за броење гласови.

  II. Работен дел

  1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
  2. Усвојување на Записникот од 43. седница на Собранието на акционерите на Банката.
  3. Предлог-одлука за зголемување на акционерски капитал со издавање на обични акции со право на глас од 13-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

  Постапка за гласање преку полномошник:

Поставување на прашања од страна на акционер 

Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување


Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа